ప్రథమ వృక్ష శాస్త్రం డిజిటల్ తరగతులు


https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?guci=2.2.0.0.2.2.0.0&client=ca-pub-4901249851119005&output=html&h=345&slotname=8350129747&adk=3950986353&adf=855962801&pi=t.ma~as.8350129747&w=414&fwrn=4&lmt=1608015333&rafmt=11&psa=0&format=414×345&url=https%3A%2F%2Fbikkinews.blogspot.com%2Fsearch%2Flabel%2FDD%2520YADAGIRI%2520DIGITAL%2520CLASSES%3Fm%3D1&flash=0&wgl=1&adsid=ChAIgP3m_gUQ4MmupJ2n9499EkwANH-ooO3Fo1YaHmAVSmoN7hKj-sEF5ozZrzahi2W6K0OAeY9eHY9feA1nWDboB40taFtkWtsMH2KhwL6f6_REGoBsQS244zB3MOES&tt_state=W3siaXNzdWVyT3JpZ2luIjoiaHR0cHM6Ly9hZHNlcnZpY2UuZ29vZ2xlLmNvbSIsInN0YXRlIjoxfSx7Imlzc3Vlck9yaWdpbiI6Imh0dHBzOi8vYXR0ZXN0YXRpb24uYW5kcm9pZC5jb20iLCJzdGF0ZSI6MX1d&dt=1608137504402&bpp=5&bdt=1584&idt=5&shv=r20201203&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&prev_fmts=414×345%2C414x345%2C414x345%2C414x345%2C414x345%2C414x345%2C414x345%2C414x345%2C414x345%2C414x345&correlator=1422679126699&frm=20&pv=1&ga_vid=1709462670.1606551975&ga_sid=1608137504&ga_hid=914666840&ga_fc=0&rplot=4&u_tz=330&u_his=2&u_java=0&u_h=892&u_w=412&u_ah=892&u_aw=412&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=163&ady=8073&biw=980&bih=1798&scr_x=0&scr_y=0&eid=182982000%2C182982200%2C21067496%2C21066819%2C21066973&oid=3&pvsid=1267300538176799&pem=567&rx=0&eae=0&fc=644&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C412%2C0%2C412%2C756%2C980%2C1797&vis=1&rsz=%7C%7CEebr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=8320&bc=31&jar=2020-12-16-14&ifi=11&uci=a!b&btvi=8&fsb=1&xpc=eMLMEknnrh&p=https%3A//bikkinews.blogspot.com&dtd=23
◆ పుష్ప విన్యాసం

● Part – 1 (28/09/2020)

● Part – 2 (29/09/2020)

● Part – 3 (30/09/2020)

◆ జీవ ప్రపంచం

● Part – 1 (01/10/2020)

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?guci=2.2.0.0.2.2.0.0&client=ca-pub-4901249851119005&output=html&h=345&slotname=8350129747&adk=3950986353&adf=3537877805&pi=t.ma~as.8350129747&w=414&fwrn=4&lmt=1608015333&rafmt=11&psa=0&format=414×345&url=https%3A%2F%2Fbikkinews.blogspot.com%2Fsearch%2Flabel%2FDD%2520YADAGIRI%2520DIGITAL%2520CLASSES%3Fm%3D1&flash=0&wgl=1&adsid=ChAIgP3m_gUQ4MmupJ2n9499EkwANH-ooO3Fo1YaHmAVSmoN7hKj-sEF5ozZrzahi2W6K0OAeY9eHY9feA1nWDboB40taFtkWtsMH2KhwL6f6_REGoBsQS244zB3MOES&tt_state=W3siaXNzdWVyT3JpZ2luIjoiaHR0cHM6Ly9hZHNlcnZpY2UuZ29vZ2xlLmNvbSIsInN0YXRlIjoxfSx7Imlzc3Vlck9yaWdpbiI6Imh0dHBzOi8vYXR0ZXN0YXRpb24uYW5kcm9pZC5jb20iLCJzdGF0ZSI6MX1d&dt=1608137504445&bpp=10&bdt=1627&idt=10&shv=r20201203&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&prev_fmts=414×345%2C414x345%2C414x345%2C414x345%2C414x345%2C414x345%2C414x345%2C414x345%2C414x345%2C414x345%2C414x345&correlator=1422679126699&frm=20&pv=1&ga_vid=1709462670.1606551975&ga_sid=1608137504&ga_hid=914666840&ga_fc=0&rplot=4&u_tz=330&u_his=2&u_java=0&u_h=892&u_w=412&u_ah=892&u_aw=412&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=163&ady=8686&biw=980&bih=1798&scr_x=0&scr_y=0&eid=182982000%2C182982200%2C21067496%2C21066819%2C21066973&oid=3&pvsid=1267300538176799&pem=567&rx=0&eae=0&fc=644&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C412%2C0%2C412%2C756%2C980%2C1797&vis=1&rsz=%7C%7CEebr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=8320&bc=31&jar=2020-12-16-14&ifi=12&uci=a!c&btvi=9&fsb=1&xpc=7WCMS34EeE&p=https%3A//bikkinews.blogspot.com&dtd=28◆ పుష్పించే మొక్కలలో లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి (పరాగ సంపర్కం)

● Part – 1 (10/11/2020)

● Part – 2 (11/11/2020)

● Part – 3 (12/11/2020)

● Part – 4 (13/11/2020)

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?guci=2.2.0.0.2.2.0.0&client=ca-pub-4901249851119005&output=html&h=345&slotname=8350129747&adk=3950986353&adf=2465350117&pi=t.ma~as.8350129747&w=414&fwrn=4&lmt=1608015333&rafmt=11&psa=0&format=414×345&url=https%3A%2F%2Fbikkinews.blogspot.com%2Fsearch%2Flabel%2FDD%2520YADAGIRI%2520DIGITAL%2520CLASSES%3Fm%3D1&flash=0&wgl=1&adsid=ChAIgP3m_gUQ4MmupJ2n9499EkwANH-ooO3Fo1YaHmAVSmoN7hKj-sEF5ozZrzahi2W6K0OAeY9eHY9feA1nWDboB40taFtkWtsMH2KhwL6f6_REGoBsQS244zB3MOES&tt_state=W3siaXNzdWVyT3JpZ2luIjoiaHR0cHM6Ly9hZHNlcnZpY2UuZ29vZ2xlLmNvbSIsInN0YXRlIjoxfSx7Imlzc3Vlck9yaWdpbiI6Imh0dHBzOi8vYXR0ZXN0YXRpb24uYW5kcm9pZC5jb20iLCJzdGF0ZSI6MX1d&dt=1608137504531&bpp=6&bdt=1713&idt=6&shv=r20201203&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&prev_fmts=414×345%2C414x345%2C414x345%2C414x345%2C414x345%2C414x345%2C414x345%2C414x345%2C414x345%2C414x345%2C414x345%2C414x345&correlator=1422679126699&frm=20&pv=1&ga_vid=1709462670.1606551975&ga_sid=1608137504&ga_hid=914666840&ga_fc=0&rplot=4&u_tz=330&u_his=2&u_java=0&u_h=892&u_w=412&u_ah=892&u_aw=412&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=163&ady=9255&biw=980&bih=1798&scr_x=0&scr_y=0&eid=182982000%2C182982200%2C21067496%2C21066819%2C21066973&oid=3&pvsid=1267300538176799&pem=567&rx=0&eae=0&fc=644&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C412%2C0%2C412%2C756%2C980%2C1797&vis=1&rsz=%7C%7CEebr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=8320&bc=31&jar=2020-12-16-14&ifi=13&uci=a!d&btvi=10&fsb=1&xpc=1cy02THErn&p=https%3A//bikkinews.blogspot.com&dtd=26◆ ఆవృత బీజాల వర్గీకరణ శాస్త్రం

● Part – 1 (16/11/2020)

◆ సొలనేసి కుటుంబం

● Part – 1 (17/11/2020)

◆  లిలియోసి కుటుంబం

● Part – 1 (18/11/2020)

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?guci=2.2.0.0.2.2.0.0&client=ca-pub-4901249851119005&output=html&h=345&slotname=8350129747&adk=3950986353&adf=3721796586&pi=t.ma~as.8350129747&w=414&fwrn=4&lmt=1608015333&rafmt=11&psa=0&format=414×345&url=https%3A%2F%2Fbikkinews.blogspot.com%2Fsearch%2Flabel%2FDD%2520YADAGIRI%2520DIGITAL%2520CLASSES%3Fm%3D1&flash=0&wgl=1&adsid=ChAIgP3m_gUQ4MmupJ2n9499EkwANH-ooO3Fo1YaHmAVSmoN7hKj-sEF5ozZrzahi2W6K0OAeY9eHY9feA1nWDboB40taFtkWtsMH2KhwL6f6_REGoBsQS244zB3MOES&tt_state=W3siaXNzdWVyT3JpZ2luIjoiaHR0cHM6Ly9hZHNlcnZpY2UuZ29vZ2xlLmNvbSIsInN0YXRlIjoxfSx7Imlzc3Vlck9yaWdpbiI6Imh0dHBzOi8vYXR0ZXN0YXRpb24uYW5kcm9pZC5jb20iLCJzdGF0ZSI6MX1d&dt=1608137504575&bpp=9&bdt=1758&idt=10&shv=r20201203&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&prev_fmts=414×345%2C414x345%2C414x345%2C414x345%2C414x345%2C414x345%2C414x345%2C414x345%2C414x345%2C414x345%2C414x345%2C414x345%2C414x345&correlator=1422679126699&frm=20&pv=1&ga_vid=1709462670.1606551975&ga_sid=1608137504&ga_hid=914666840&ga_fc=0&rplot=4&u_tz=330&u_his=2&u_java=0&u_h=892&u_w=412&u_ah=892&u_aw=412&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=163&ady=9902&biw=980&bih=1798&scr_x=0&scr_y=0&eid=182982000%2C182982200%2C21067496%2C21066819%2C21066973&oid=3&pvsid=1267300538176799&pem=567&rx=0&eae=0&fc=644&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C412%2C0%2C412%2C756%2C980%2C1797&vis=1&rsz=%7C%7CEebr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=8320&bc=31&jar=2020-12-16-14&ifi=14&uci=a!e&btvi=11&fsb=1&xpc=UubygvjJHb&p=https%3A//bikkinews.blogspot.com&dtd=31◆ మొక్కల అంతర్నిర్మాణం

● Part – 1 (19/11/2020)

◆ వృక్ష సామ్రాజ్యం – ఆల్గే

● Part – 1 (20/11/2020)

● Part – 2 (21/11/2020)

● Part – 3 (23/11/2020)

● Part – 4 (24/11/2020)

● Part – 5 (25/11/2020)

Follow Us @