ప్రథమ రసాయన శాస్త్రం డిజిటల్ తరగతులు

01) పరమాణు నిర్మాణం (ATOMIC STRUCTURE)

● Part – 1 (03/10/2020)

● Part – 2 (05/10/2020)

 Part – 3 (06/10/2020)

● Part – 4 (07/10/2020)

● Part – 5 (08/10/2020)

02) ఆవర్తన పట్టిక (PERIODIC TABLE)

● Part – 1 (18/09/2020)

 Part – 2 (19/09/2020)

03) రసాయన బంధం (CHEMICAL BONDING)

● Part – 1 (22/09/2020)

● Part – 2 (23/09/2020)

● Part – 3 (24/09/2020)

● Part – 4 (25/09/2020)

● Part – 5 (26/09/2020)

● Part – 6 (01/10/2020)

04) పదార్థం స్థితులు ( STATES OF MATTER)

● Part – 1 (15/10/2020)

 Part – 2 (16/10/2020)

● Part – 3 (19/10/2020)

● Part – 4 (20/10/2020)

● Part – 5 (21/10/2020)

05) స్టాయికియోమెట్రీ (STOICHIOMETRY)

● Part – 1 (22/10/2020)

● Part – 2 (27/10/2020)

 Part – 3 (02/11/2020)

● Part – 4 (03/11/2020)

● Part – 5 (04/11/2020)

● Part – 6 (05/11/2020)

● Part – 7 (06/11/2020)

● Part – 8 (07/11/2020)

06) ఉష్ణ గతిక శాస్త్రం (THERMODYNAMICS)

● Part –  1 (20/11/2020)

● Part – 2 (21/11/2020)

● Part – 3 (23/11/2020)

07) సమతాస్థితి , ఆమ్లాలు – క్షారాలు (EQUILIBRIUM, ACIDS – BASES)

● Part – 1 (09/11/2020)

● Part – 2 (10/11/2020)

● 

08) హైడ్రోజన్ మరియు దాని సమ్మేళనాలు ( HYDROGEN and it’s COMPOUNDS)

09) S – బ్లాక్ మూలకాలు (S – BLOCK ELEMENTS)

(A) క్షార లోహాలు  (

(B) క్షార మృత్తిక లోహలు (

10) P – బ్లాక్ మూలకాలు    (బోరాన్ కుటుంబం) (BORAN FAMILY)

11) P – బ్లాక్ మూలకాలు  (కార్బన్ కుటుంబం) (CARBON FAMILY)

12) పర్యావరణ రసాయన శాస్త్రం ( ENVIRONMENTAL CHEMISTRY)

● Part – 1 (21/09/2020)

13)  కర్బన రసాయన శాస్త్రం (ORGANIC CHEMISTRY)

Follow Us @