ప్రథమ తెలుగు డిజిటల్ తరగతులు

◆ ప్రాచీన సాహిత్యంలో మానవతావాదం

● Part  – 1 (28/10/2020)

◆ విద్యా లక్ష్యం

● Part  – 1 (31/10/2020)

● Part  – 2 (02/11/2020)

◆ మిత్ర ధర్మం

● Part  – 1 (04/11/2020)

● Part  – 2 (05/11/2020)

● Part – 3 (07/ 11 /2020)

● Part  – 4 (09/11/2020)

● Part  – 5 (10/11/2020)

◆ శతక సుధ

● Part  – 1 (11/11/2020)

● Part  – 12 (12/11/2020)

Follow Us @