ప్రథమ జంతు శాస్త్రం డిజిటల్ తరగతులు

◆ ఎంటమిబా హిస్టోలైటికా

● Part – 1 (08/10/2020)

● Part – 2 (12/10/2020)

◆ అస్కారిస్ లూంబ్రికాయిడ్ నిర్మాణం

Part – 1 (13/10/2020)

◆ మానవుడిలో ప్లాస్మొడియం వైవాక్స్ జీవిత చక్రం

Part – 1 (14/10/2020)

◆ దోమలో ప్లాస్మొడియం వైవాక్స్ జీవిత చక్రం

Part – 1 (15/10/2020)

◆ జీవ వైవిధ్యం

Part – 1 (03/11/2020)

Part – 2 (04/11/2020)

Part – 3 (05/11/2020)

Part – 4 (07/11/2020)

Part – 5 (09/11/2020)

● Part – 6 (21/11/2020)

Follow Us @