పొలిటికల్ సైన్స్ ద్వితీయ డిజిటల్ తరగతులు

◆ INDIAN NATIONAL MOVEMENT

 Part – 1 (01/09/2020)

● Part – 2 (02/09/2020)

● Part – 3 (03/09/2020)

● Part – 4 (04/09/2020)

● Part – 5 (05/11/2020)

◆ భారత జాతీయ ఉద్యమం వివిధ దశలు

● Part – 1 (07/09/2020)

● Part – 2 (08/09/2020)

● Part – 3 (09/09/2020)

◆ GOVERNMENT OF INDIA ACTS

● Part – 1 (10/09/2020)

● Part – 2 (11/09/2020)

◆ SALIENT FEATURES OF INDIAN CONSTITUTION

● Part – 1 (12/09/2020)

● Part – 2 (14/09/2020)

● Part – 3 (15/09/2020)

◆ INDIA & THE WORLD

● Part – 1 (30/09/2020)

◆ FUNDAMENTAL RIGHTS

● Part – 1 (28/09/2020)

● Part – 2 (29/09/2020)

◆ భారత రాజ్యాంగ మౌళిక లక్షణాలు

● Part – 1 (01/10/2020)

● Part – 2 (03/10/2020)

◆ PRESIDENT OF INDIA

● Part – 1 (05/10/2020)

● Part – 2 (06/10/2020)

● Part – 3 (07/10/2020)

● Part – 4 (08/10/2020)

● Part – 5 (12/10/2020)

● Part – 6 (13/10/2020)

● Part – 7 (14/20/2020) – ఉప రాష్ట్రపతి

● Part – 8 (15/10/2020) – ప్రధాన మంత్రి

◆ రాజ్యసభ

● Part – 1 (20/10/2020)

◆ లోక్ సభ

● Part – 1 (22/10/2020)

◆ భారత పార్లమెంట్ యొక్క అధికారాలు & విధులు

● Part – 1 (27/10/2020)

◆ ప్రధానమంత్రి

● Part – 1 (09/11/2020)

● Part – 2 (10/11/2020)

◆ కేంద్ర మంత్రిమండలి

● Part – 1 (11/11/2020)

◆ సుప్రీం కోర్టు అధికారాలు & విధులు

● Part – 1 (21/11/2020)

◆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం

● Part – 1 (23/11/2020)

◆ హైకోర్టు

● Part – 1 (24/11/2020)

◆ ముఖ్యమంత్రి 

● Part – 1 (25/11/2020)

◆ రాష్ట్ర మంత్రి మండలి

● Part – 1 (26/11/2020)

Follow Us @