ద్వితీయ వృక్ష శాస్త్రం డిజిటల్ తరగతులు

◆ ఎంజైమ్స్

● Part – 1 (02/09/2020)

● Part – 2 (03/09/2020)

● Part – 3 (08/09/2020)

● Part – 4 (22/09/2020)

◆ కిరణజన్య సంయోగ క్రియ

● Part – 1 (09/09/2020)

● Part – 2 (10/09/2020)

● Part – 3 (17/09/2020)

● Part – 4 (18/09/2020)

● Part – 5 (19/09/2020)

● Part – 6 (21/09/2020)

◆ RESPIRATION IN PLANTS

● Part – 1 (23/09/2020)

● Part – 2 (24/09/2020)

● Part – 3 (26/09/2020)

● Part – 4 (28/09/2020)

● Part – 5 (29/09/2020)

◆ మొక్కలలో పెరుగుదల నియంత్రకాలు

● Part – 1 (30/09/2020)

● Part – 2 (06/10/2020)

◆ జన్యు శాస్త్రం

● Part – 1 (12/10/2020)

● Part – 2 (13/10/2020)

● Part – 3 (14/10/2020)

● Part – 4 (19/10/2020)

● Part – 5 (20/10/2020)

● Part – 6 (21/10/2020)

● Part – 7 (22/10/2020)

● Part – 9 (03/11/2020)

● Part – 10 (04/11/2020)

● Part – 11 (05/11/2020)

● Part – 12 (07/11/2020)

● Part – 13 (09/11/2020)

◆ MOLICULAR BIOLOGY

● Part – 1 ( 19/11/2020)

● Part  – 2 (21/11/2020)

● Part – 3 (23/11/2020)

Follow Us @