ద్వితీయ భౌతిక శాస్త్రం డిజిటల్ తరగతులు

◆ తరంగాలు

● Part – 1 (01/09/2020)

●  Part – 2 (01/09/2020)

●  Part – 3 (01/09/2020)

◆ WAVE OPTICS

●  Part – 1 (07/09/2020)

● Part – 2 (08/09/2020)

◆ RAY OPTICS & OPTICAL INSTRUMENTS

● Part – 1 (09/09/2020)

● Part – 2 (10/09/2020)

 Part – 3 (14/09/2020)

● Part – 4 (15/09/2020)

 Part – 5 (16/09/2020)

● Part – 6 (17/09/2020)

◆ ELECTRIC CHARGES & FIELDS

● Part – 1 (18/09/2020)

● Part – 2 (19/09/2020)

◆ ELECTROSTATIC POTENTIAL & CAPACITANCE

● Part – 1  (21/09/2020)

● Part – 2 (22/09/2020)

● Part – 3 (23/09/2020)

● Part – 4 (24/09/2020)

◆ CURRENT ELECTRICITY

● Part – 1 (26/09/2020)

● Part – 2 (05/10/2020)

● Part – 3 (06/10/2020)

◆ MOVING CHARGES & MAGNETISM

● Part – 1 (07/10/2020)

● Part – 2 (19/10/2020)

● Part – 3 (20/10/2020)

● Part – 4 (21/10/2020)

● Part – 5 ( 22/10/2020)

◆ ATOMS

● Part – 1 (29/10/2020)

● Part – 2 (02/11/2020)

● Part – 3 (03/11/2020)

● Part – 4 (04/11/2020)

● Part – 5 (05/11/2020)

◆ DUAL NATURE OF RADIATION & MATTER

● Part – 1 (13/11/2020)

● Part – 2 (16/11/2020)

Follow Us @