ద్వితీయ తెలుగు డిజిటల్ తరగతులు

◆ విధుర నీతి

● Part – 1 (01/09/2020)

◆ ఆదర్శ మూర్తి & గోల్కొండ ప్రభ

● Part – 1 (03/09/2020)

◆  భాష – చరిత్ర – సంస్కృతి

● Part – 1 (07/09/2020)

◆ రవ్వల పథకం 

● Part – 1 (08/09/2020)

◆ వ్యాకరణం – చందస్సు

● Part – 1 (10/09/2020)

◆ మన మాట తీపి

● Part – 1 (27/10/2020)

● Part – 2 (28/10/2020)

● Part – 3 (29/10/2020)

Follow Us @