ద్వితీయ జంతు శాస్త్రం డిజిటల్ తరగతులు

◆ మానవ విసర్జన వ్యవస్థ

● Part – 1 (04/09/2020)

● Part – 2 (05/09/2020)

◆ మానవ హృదయ నిర్మాణం

● Part – 1  (07/09/2020)

● Part – 2 (11/09/2020)

◆ మానవ శ్వాస వ్యవస్థ 

● Part – 1 (12/09/2020)

● Part – 2 (14/09/2020)

◆ కండర వ్యవస్థ

● Part – 1 (15/09/2020)

● Part – 2 (16/09/2020)

● Part – 5 (24/09/2020)

◆ HUMAN ENDOCRINE SYSTEM

● Part – 1 (26/09/2020)

● Part – 2 (01/10/2020)

● Part – 3 (03/10/2020)

◆ HUMAN NERVOUS SYSTEM

● Part – 1 (05/10/2020)

◆ HUMAN REPRODUCTIVE SYSTEM

●  Part – 1 (07/10/2020)

● Part – 2 (08/10/2020)

◆ రోగ నిరోధక వ్యవస్థ

● Part – 1 (15/10/2020)

● Part – 2 (27/10/2020)

● Part – 3 (28/10/2020)

● Part – 4 (29/10/2020)

● Part – 5 (10/11/2020)

● Part – 6 (11/11/2020)

● Part – 7 (12/11/2020)

● Part – 8 (16/11/2020)

◆ GENETICS

● Part – 1 (17/11/2020)

● Part – 2 (18/11/2020)

Follow Us @