కామర్స్‌ ద్వితీయ డిజిటల్ తరగతులు

◆ DEPRECIATION (తరుగుదల)(TM)

● Part – 1 (01/09/2020)

● Part – 2 (02/09/2020)

● Part – 3 (03/09/2020)

● Part – 4 (04/09/2020)

● Part – 5 (05/09/2020)

◆ CONSIGNMENT

● Part – 1 (07/09/2020)

◆ DEPRECIATION (EM)(TM)

● Part – 1 (08/09/2020)

● Part – 2 (09/09/2020)

● Part – 3 (10/09/2020)

● Part – 4 (11/09/2020)

● Part – 5 (12/09/2020)

● Part – 6 (28/10/2020)

● Part – 7 (26/10/2020) 

◆ SALE OF ASSET

● Part – 1 (14/09/2020)

◆ CONSIGNMENT

● Part – 1 (15/09/2020)

● Part – 2 (16/09/2020)

● Part – 3 (17/09/2020)

● Part – 4 (18/09/2020)

● Part – 5 (19/09/2020)

● Part – 6 (21/09/2020)

● Part – 7 (22/09/2020)

● Part – 8 (23/09/2020)

◆ FINANCIAL MARKETS 

● Part – 1 (06/10/2020)

● Part – 2 (07/10/2020)

● Part – 3 (15/10/2020)

● Part – 4 (19/10/2020)

● Part – 5 (20/10/2020)

◆ STOCK EXCHANGE

● Part – 1 (28/10/2020)

● Part – 2 (02/11/2020)

● Part – 3 (03/11/2020)

Follow Us @